Ružencové bratstvo

Založenie Ružencového bratstva v Závode
 
 
 

Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, s úmyslom prosiť a osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, modlitbou ruženca. Cieľom je Božia sláva a spása duší a tiež neustály pokrok členov bratstva na ceste kresťanskej dokonalosti.

Ružencové bratstvo v Závode bolo založené podľa zakladacej listiny v roku 1922. Jeho zakladateľom a hlavným horliteľom bol pán Imrich Vrablec. V tom čase bol veľký záujem farníkov o členstvo v Ružencovom bratstve.

Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, uchovať si Ružencové bratstvo, nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva v našich potrebách.

Reforma ružencového bratstva sa uskutočnila na konci roka 2022. Od januára 2023 už funguje zreformované RUŽENCOVÉ BRATSTVO.

Počet členov v  Ružencovom bratstve je: Živý ruženec 86, Svätý ruženec 25, Večný ruženec 4.

Horlitelia

    V súčasnosti máme v Živom ruženci 5 ruží, piata je otvorená. Horliteľkou Ružencového bratstva v Závode je pani Margita Klempová. Členkami finančnej komisie Ružencového bratstva sú p. Jana Šmahlíková, a Oľga Zajícová.


   Horliteľmi jednotlivých ruží Živého ruženca sú:
1.    p. Mária Valentová
2.    p. Marta Halušková
3.    p. Anna Rusňáková
4.    p. Marcela Huňadyová
5.    p. Helena Sprušanská


Výsady a prísľuby pre členov ružencového bratstva

 

(1)         Výsady členov RB prisľúbené preblahoslavenou Pannou Máriou:

·         osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,

·         spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca s nespočítateľným množstvom členov ružencových bratstiev po celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch tejto modlitby po smrti,

·         spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB,

·         spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, svätých omšiach
a zásluhách všetkých členov Rehole dominikánov,

·         spoluúčasť na ďalších úplných alebo čiastočných odpustkoch,

·         zosnulí členovia RB majú spoluúčasť na prosebných modlitbách
všetkých členov RB a Rehole dominikánov, ktoré sú neustále predkladané Bohu prostredníctvom Panny Márie za duše v očistci.

(2)         Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec, dané prostredníctvom blahoslaveného dominikánskeho kňaza Alana de la Roche (1428–1475), zakladateľa prvého ružencového bratstva:

1.    Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2.    Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3.    Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4.    Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5.    Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6.    Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7.    Kto sa odovzdá môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8.    Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9.    Ihneď vyvediem z očistca duše oddané môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

(3)         Členovia ružencového bratstva môžu na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie z 11. 1. 1969 za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v nasledujúcich dňoch:
— Deň vstupu do ružencového bratstva,
— Veľká Noc,
— Obetovanie Pána (2. februára),
— Zvestovanie Pána (25. marca),
— Nanebovzatie Panny Márie (15. augusta),
— Ružencovej Panny Márie (7. októbra),
— Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. decembra),
— Narodenie Pána (25. decembra).

(4)         Úplné odpustky získa aj ten, kto sa v kostole alebo v rodine pomodlí
aspoň päť desiatkov posvätného ruženca. Cirkev vrelo odporúča, aby sa
v rodinách často a radi modlievali posvätný ruženec.

(5)         Každý mesiac je promótorom slúžená svätá omša za všetkých živých a zosnulých členov ružencových bratstiev na Slovensku.

(6)         Odporúča sa (podľa možností), aby horliteľ ružencového bratstva zabezpečil 1-krát do mesiaca svätú omšu za živých a zosnulých členov ružencového bratstva v kostole (príp. kaplnke), pri ktorom je ružencové bratstvo založené.

 

 

Povzbudzujeme a pozývame do našich radov nových členov Živého ruženca, Svätého ruženca i Večného ruženca - najmä mladých, tiež mužov a ženy - aby zvážili, či by nechceli posilniť zástup modliacich sa a tiež prosiacich o materský príhovor našej Nebeskej Matky.

Kto sa chce viac dozvedieť o Ružencovom bratstve môže sa pozrieť na stránky DOMINIKÁNSKEHO MARIÁNSKEHO CENTRA: https://dmc.sk/

 

     „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“

 

     „Kráľovná Posvätného ruženca, oroduj za nás!“