Ružencové bratstvo

Obsah


Založenie Ružencového bratstva v Závode

Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, s úmyslom prosiť a osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, modlitbou ruženca. Cieľom je Božia sláva a spása duší a tiež neustály pokrok členov bratstva na ceste kresťanskej dokonalosti.
     Ružencové bratstvo v Závode bolo založené podľa zakladacej listiny v roku 1922. Jeho zakladateľom a hlavným horliteľom bol pán Imrich Vrablec. V tom čase bol veľký záujem farníkov o členstvo v Ružencovom bratstve.
     Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, uchovať si Ružencové bratstvo, nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva v našich potrebách. Počet členov v  Ružencovom bratstve je v súčasnosti 266.

Horlitelia Ružencových spoločenstiev

  V súčasnosti máme 14 ružencových spoločenstiev. Horliteľkou Ružencového bratstva v Závode je pani... Členkami finačnej komisie Ružencového bratstva sú p. Helena Bednáriková a Darina Milacová.
     Horliteľmi jednotlivých ruží Ružencového spoločenstva sú:
1.    p. Terézia Izakovičová
2.    p. Mária Šišoláková (Benková)
3.    p. Lucia Juricová
4.    p. Anna Studeničová
5.    p. Mária Boďová
6.    p. Anna Gajdová ml.
7.    p. Darina Milacová
8.    p. Anna Šišoláková
9.    p. Katarína Šišoláková
10.    p. Viera Filipová
11.    p. Helena Bednáriková
12.    p. Irena Krajčírová
13.    p. Mária Gajdová
14.    p. Bernardína Majzúnová

Prísľuby pre členov bratstva

Tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec, Panna Mária dala prísľuby prostredníctvom blahoslaveného dominikánskeho kňaza Alana de la Roche:

 1. všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí
 2. tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť
 3. ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud
 4. ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo, odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom
 5. tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú
 6. toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život
 7. kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi
 8. tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätých
 9. ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu
 10. deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi
 11. čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš
 12. tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách
 13. dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor
 14. tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista
 15. zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

      Členovia Ružencového bratstva môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v nasledujúcich dňoch:
 • deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká noc
 • Narodenie Pána (25. december)
 • Obetovanie Pána (2. február)
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. december)
 • Zvestovanie Pána (25. marec)
 • Nanebovzatie Panny Márie (15. august)
 • Ružencovej Panny Márie (7. október).
     Riadne zaevidovaní členovia Ružencových bratstiev patria k dominikánskej rodine a majú účasť na všetkých duchovných dobrách, ktoré získava dominikánska rehoľa, t.j. na zásluhách našich svätých a na modlitbách veľkej dominikánskej rodiny. Za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev sú slúžené sv. omše. Aj naše Ružencové bratstvo je zaevidované v dominikánskej reholi. Kto sa túži modliť posvätný ruženec a byť zaevidovaný v Ružencovom bratstve našej farnosti, môže sa prihlásiť u horliteľky bratstva alebo u menovaných horliteliek ružencových spoločenstiev.
     Povzbudzujeme a pozývame do našich radov nových členov Živého ruženca - najmä mladých, tiež mužov a ženy - aby zvážili, či by nechceli posilniť zástup modliacich sa a tiež prosiacich o materský príhovor našej Nebeskej Matky.

     „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“

     „Kráľovná Posvätného ruženca, oroduj za nás!“