Misijné združenie

Misijné Združenie Ducha Svätého je spoločenstvo veriacich žijúcich vo svete ako modlitbové a apoštolské spoločenstvo, ktoré je pripojené k Misijnej Kongregácii Služobníc Ducha Svätého a má účasť na jej trojičnej spiritualite a misionárskej charizme. Jeho členovia sú nesení láskou Otca, zapojení do Ježišovho poslania za spásu sveta a vedení Duchom Svätým ako štvrtá časť Šteylského misijného diela, ktoré založil b. Arnold Janssen v Šteyle v Holandsku. Takto tisíce laikov vo svete spoluúčinkujúv apoštoláte hlásania a šírenia Evanjelia vo svete.

Názov „Misijné Združenie Ducha Svätého“ obsahuje, že ako každý pokrstený, aj člen tohto Združenia je misionárom na svojom mieste. Osvojuje si a praktizuje osobitnú úctu k Duchu Svätému, k tej večnej Láske v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Spoločenstvo s Duchom Svätým je zároveň spoločenstvo s nebeským Otcom a s Ježišom Kristom, ako aj spoločenstvo s celou Cirkvou a so svojimi blížnymi.

Misijné Združenie Ducha Svätého je rozšírené vo všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Jeho pôvod je v samom Šteyle v r. 1978. Biskup Dr. J. M. Gijsen mu udelil biskupské požehnanie 15. 1. 1982 a odporúčal jeho rozširovanie. V slovenskej provincii dostalo cirkevné schválenie od Arcibiskupského úradu v Trnave r. 1992, od Biskupského úradu v Nitre a od Konferencie biskupov Slovenska v Banskej Bystrici r. 1995.


Záujemcovia sa prihlasujú písomne a do Združenia sa začlenia zasvätením sa Duchu Svätému buď individuálne, alebo v skupine vo farnosti. Zasväcujú Duchu Svätému svoju osobu a oddávajú sa jeho vedeniu. Vydávajú svedectvo kresťanského života vo svojej rodine, farnosti a zamestnaní. V duchu kresťanskej lásky poskytujú pomoc svojim blížnym.

Členovia sa nezaväzujú nijakým zvláštnym sľubom, ale zdôrazňuje sa, aby plnili a prakticky žili svoj krstný sľub a stavovské povinnosti ako uvedomelí kresťania. Za všetkých žijúcich a zosnulých členov sa slúži sv. omša každý mesiac. Zosnulých treba ohlásiť vedeniu.

Všetkým sa odporúča rásť v láske k Bohu a blížnemu, denne vykonať si niektorú modlitbu k Duchu Svätému, vhodné sú: hymna „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a sekvencia „Duchu Svätý príď z neba“ a aj počas dňa si uvedomiť prítomnosť Ducha Svätého. Ďalej sa odporúča čítať sv. Písmo, a účasť na sv. omši aj v týždni, podľa možnosti. Ku spoločnej modlitbe sa schádzajú raz v mesiaci, obyčajne na tretí pondelok alebo v nedeľu predtým, ako je to zvykom aj v Misijných Kongregáciách.

Úmysly, na ktoré členovia obetujú svoje modlitby:

  • ­hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, zvlášť v misiách
  • zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou
  • udržanie a zveľadenie náboženského života v rodinách
  • kňazské a rehoľno-misionárske povolania


Hlavnou patrónkou je Panna Mária, ktorú uctievame a vzývame ako Nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého.

MZDS v Závode bolo založené v r. p. 1994 nebohou Jankou Smrtičovou. Postupne sa zapojilo do tohto spoločenstva až 55 členov. Mnohí nás už predišli do večnosti. Tohto času je nás 47 žijúcich členov. Na stretnutia každú 3. nedeľu nás prichádza striedavo 20 - 30 členov. Mnohé sestry sú už choré, preto medzi nás neprichádzajú. Naše stretnutia trvajú 1 hodinu, modlíme sa na úmysly dané Kongregáciou Misijných sestier. Na povzbudenie si čítame o misionároch, niekedy katechézy o DS. Finančné obety posielame našim sestrám na misie.
Brat, sestra, nemáš aj Ty túžbu prísť medzi nás a pripojiť sa do tohto misijného diela lásky, podporovať misionárov, aby sa Kristovo evanjelium pre záchranu duší rozšírilo po celom svete?

Príď medzi nás každú 3. nedeľu v mesiaci o 16. hodine do nášho farského kostola a poteš nás svojou prítomnosťou.

Členovia Misijného Združenia Ducha Svätého  zo Závodu