Modlitby matiek

Obsah


Dejiny hnutia Modlitby matiek

Modlitby matiek (MM) sa začali roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy – Veronica a jej švagriná Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň tretí desiatok radostného ruženca „...ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek. Poznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch. Hneď po prvých stretnutiach Pán robil zázraky, aby potvrdil, že od matiek žiada takúto modlitbu: vzývať Ducha Svätého a nechať sa ním viesť, odprosovať a odpúšťať, chváliť Boha žalmami a piesňami, ďakovať za všetko, čo sme od neho dostali, počúvať Božie slovo – čítať Sväté písmo a nakoniec odovzdávať naše deti do Ježišových rúk, aby on mohol konať v ich životoch. Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa matiek vo vyše 80 krajinách na celom svete. Matky sa spájajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb. Na celom Slovensku je veľa skupín MM.

Na utvorenie skupinky stačia dve matky (najviac však osem), ktoré si dôverujú. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Je úplne jedno, ktorý deň a ktorú hodinu si zvolíte, ale je dôležité, aby to bolo v čase, keď nechýbate svojim deťom a manželovi. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda o tom, s čím sa matky na stretnutí zdôveria, sa nesmie hovoriť nikde inde.

Každé stretnutie by malo byť hneď na začiatku dané Duchu Svätému, aby ho on viedol. Zistíme, že každé stretnutie je trochu iné. Niekedy je dôraz na chválach, inokedy na čítaní Svätého písma a na modlení a inokedy sa dlhšie modlíme za niektoré dieťa. Každý týždeň môžeme mať iný dôvod na modlitbu za naše deti, alebo to môže byť „stále ten istý starý problém“. Cez toto my samy rastieme – učíme sa milosti vytrvalosti. Musíme tiež vedieť, že na naše modlitby dostaneme vždy odpoveď, aj keď nie takým spôsobom, aký očakávame, ale vždy dostaneme to najlepšie – t.j. splní sa Jeho svätá vôľa v životoch našich detí.

Pochopme, že Ježiš miluje naše deti viac ako my. Túži po ich ochrane a po ich vývoji v Ňom. On zasiahne len vtedy, keď bude o to požiadaný. Dychtí po našom orodovaní za nich. Keď sa modlíme za naše deti, musíme sa snažiť myslieť na to, „čo by si On pre ne želal“, a modliť sa za pochopenie Jeho vôle, nie našej vlastnej.

 Knižočku Modlitby matiek treba používať na každom stretnutí. Modlitby z knižočky však nečítame, tieto modlitby sa modlíme. Na stretnutiach je dobré mať len jednu knižočku, teda jedna mama prednesie modlitbu z knižočky a ostatné mamy pridajú k tejto modlitbe to, čo cítia vo svojom srdci.

Na záver sa pomodlíme krátku modlitbu, ako nás vedie Duch Svätý. To znamená, že keď niektorá z matiek cíti, že ba sme sa mali pomodliť desiatok ruženca, tak sa pomodlíme, alebo len Verím v Boha, alebo Otčenáš, alebo... Nie je vhodné pridávať k týmto modlitbám iné dlhé modlitby. Modlitby matiek sú modlitby srdca. Príjmime jednoduchosť týchto modlitieb, lebo cez ňu sa naučíme Pánu Bohu úplne dôverovať. Naše modlitby trvajú približne hodinu, alebo hodinu a pol, podľa počtu matiek v skupine. MM – to je čas matiek na stretnutie s Pánom Ježišom. Je to čas veľkých milostí. Nie je to čas na ohováranie a posudzovanie iných. Ani čas na hostinu.

Keď utvoríte skupinu, prosím, oznámte nám to, aby sme vám mohli posielať naše listy o nových skupinách, o mnohých vypočutiach, o návrate zblúdených detí k Bohu, o zázračných uzdraveniach. Stačí uviesť meno a adresu jednej matky zo skupiny.
 

Modlitby matiek v našej farnosti

Aj u nás - v Závode - pôsobí modlitbová skupina. Je nás sedem. Stretávame sa pravidelne pri modlitbách od decembra  2007. Sme zaregistrované v MM Bratislava v komunite  Útecha. Naše stretnutia nás napĺňajú radosťou a istotou, že sme naše i ostatné deti vložili do rúk Pána Ježiša, skrze prečisté ruky Panny Márie, Matky Božej a našej.

Povzbudzujeme aj vás, zakladajte nové modlitebné skupiny, nech mocnie a narastá tento reťazec modlitieb na celom svete. Viac informácií získate na hore uvedenej adrese.Možno neviete, že existujú aj Modlitby otcov a Deti viery. Sú to modlitbové stretnutia podobné Modlitbám matiek, kde sa modlia otcovia za svoje rodiny a deti za svojich rodičov.

Modlitba za spoločentsvo

Drahý Otče na nebesiach!
Prosíme o Tvoje sprevádzanie a ochranu
pri našej dnešnej ceste s Tebou.
Prosíme, požehnaj naše rodiny, priateľov
a všetkých v komunite Útecha.
Prosíme, ochráň od hriechu a pošli
svojho Ducha Svätého so všetkými darmi,
ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli
prinášať lásku a útechu druhým.
Modlíme sa tiež za rodiny
Modlitieb matiek, Modlitieb otcov
a Detí viery a prosíme o Tvoje milosti,
dar pokoja a Tvoju ochranu pre nich.
                                  Amen.

 

Modlitba za dospelé dieťa

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje dieťa. Odišlo si z domu a si odkázané samo na seba.      Nech ťa žehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš, a po celý deň nech chráni tvoje telo, dušu i ducha.                Nech kráča s tebou, keď ja už s tebou ísť nemôžem. Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ,             a nech prejaví svoju milujúcu účasť,                         ako som kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často pýtala, kde si bol a s kým. Nech žehná cesty,            po ktorých chodíš, a všetkým, ktorí cestujú s tebou. Nech žehná tvojmu hospodáreniu a učí ťa veľkorysosti voči tým, ktorí majú menej ako ty. Nech ťa vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred svoje vlastné. Nech ťa učí odpúšťať, ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom... keď si spravil chybu a ja som ťa karhala. Keď som povedala „nie“, a ty si to nechápal. Nech ťa Boh obdarí poznaním jeho Lásky, ktorá ťa chráni a osvecuje pred tebou tvoju cestu, ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho krídel. Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom, nech sa ti dostane šťastnej istoty v poznaní, že On ťa vo svojej láske nikdy nesklame, nikdy ťa neopustí a vždy bude blízko, aby ťa utíšil. Nech ti dá Pán poznať, že ja si nerobím starosti, lebo viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby, o ktorej verím, že ťa miluje viac, ako to dokážem ja. Amen.


Niekoľko často kladených otázok o MM a odpovede

1. Musím byť matkou, aby som sa mohla pripojiť k Modlitbám matiek?

Modlitby matiek sú pre všetky ženy, ktoré majú srdce matky. Nerobíme rozdiel medzi matkou fyzickou, slobodnou alebo vydatou bezdetnou.

2. Koľko matiek tvorí ideálnu skupinku?

Modlitby matiek sú preto, aby pomáhali nielen matkám, ale aj deťom. Stretnutia matiek sú miestom, kde odložíme svoje ťažkosti a vieme, že všetko je dôverné. O našich starostiach sa nám ľahšie otvorene hovorí pred menším počtom ľudí, a preto odporúčame menšie skupinky – 2 až 8 matiek.

3. Môžu sa na stretnutiach zúčastniť muži?

Matky chodia na tieto stretnutia preto, aby sa podelili o svoje starosti, a často plačú, keď hovoria o svojej bolesti. Toto je veľmi užitočná (liečivá) skúsenosť. Keby tam boli aj muži, možno by neboli schopné sa takto otvoriť. Modlíme sa nielen za deti, ale aj za svojich manželov. A otcov pozývame do Modlitieb otcov. Ak sa chcete dozvedieť o Modlitbách otcov viac, skontaktujte sa s koordinátorom MO.

4. Ako často by sme sa mali stretať?

Odporúčame raz do týždňa – 1 hodina týždenne je dobre využitá hodina. Týmto záväzkom ukážeme Pánovi, že naše rozhodnutie modliť sa za rodinu myslíme vážne, a zároveň sa vzájomne povzbudíme. A časom zistíte, že Modlitby matiek sa nestanú vašou povinnosťou, ale radosťou. Mnohé mamy hovoria, ako ťažko sa im lúči.

5. Kde by sme sa mali stretať?

Ideálnym miestom sú naše príbytky. Atmosféra domova je obyčajne priateľskejšia (uvoľnenejšia), a preto je pre nás jednoduchšie zdôveriť sa s našimi starosťami. Ale mnohé skupinky sa stretávajú v kostole.

6. Ako by sme sa mali pripraviť na založenie skupinky?

Odporúčame, aby ste sa mesiac pred prvým stretnutím modlili. Poproste Pána, aby viedol nielen vás, ale aj vašu skupinku. Táto cesta prípravy je veľmi požehnaná. Pred začatím MM v Anglicku sme sa mesiac denne modlili desiatok radostného ruženca – ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

7. Je nevyhnutné používať krúžky?

Rovnako ako v iných oblastiach Modlitieb matiek sme presvedčené o tom, že Pán nás vedie aj v detailoch. Krúžky sme používali vždy. Keď všetky skupinky postupujú rovnako, tvoríme jednotu. Ak máte s krúžkami problémy, (niekedy je ich výroba zdĺhavá), spojte sa s koordinátorkou, pošle vám ich. Keď píšeme mená na krúžky, je to tak, akoby sme naše deti vkladali do srdca Eucharistie.

8. Čo urobiť s krúžkami po stretnutí?

Necháme ich v košíčku v dome, kde bolo stretnutie, a na začiatku ďalšieho stretnutia nájdeme mená svojich detí a odovzdáme ich Ježišovi.

9. Môžeme sa navyše modliť modlitby, ktoré nie sú v knižočke?

Sme presvedčené, že knižočka MM nám bola daná ako odpoveď na modlitby – preto odporúčame, aby sa skupinky modlili podľa nich. Ale keď na začiatku stretnutia prosíme Ducha Svätého o vedenie, musíme sa mu dať viesť. Niekedy sa stane, že matka sa spontánne modlí tak, ako ju vedie srdce.
Modlitby v knižočke sú modlitby prípravné. Vedú nás ku chvíli, keď si matka kľakne a vloží krúžok do košíčka. Toto je moment odovzdania. Všetky modlitby do tohto okamžiku sú dôležité.

Knižka je napísaná tak pre katolíkov, ako aj pre ostatné denominácie. V skupinách, kde majú všetky matky vzťah k Márii ako Ježišovej Matke, žiadame Pannu Máriu o zjednotenie v modlitbe. Tam, kde sú mamy z rôznych denominácií, je dôležité, aby sme boli citlivé, ak majú iný spôsob uctievania. Skupinky MM spája modlitba, v ktorej ďakujeme Pánovi za to, čo máme spoločné. Ostatné nechajme na Ducha Svätého, o všetko sa postará.

10. Keď na prvom stretnutí zverím svoje deti Pánovi, prečo to musím zakaždým opakovať?

Aj keď svoje deti Bohu odovzdáme, po niekoľkých dňoch sa môže stať, že nás znova prenikne úzkosť. Preto každý týždeň znovu odovzdáme deti Tomu, komu patria.

11. Keď matka hovorí o ťažkostiach, máme jej poradiť?

Určite nie! Nie sme tu nato, aby sme rozdávali rady. Tým by sme mohli veľa pokaziť. My nevidíme v skrytosti. Navyše je to boj proti spiritualite Modlitieb matiek. Modlíme sa – Pane, odovzdávam Ti svoje deti a svoje ťažkosti, Ty jediný máš moc zmeniť chod vecí. Ak si začneme dávať rady, staviame sa na miesto, ktoré patrí Bohu. Vydať svedectvo svojho života môžeme na oslavu nášho Pána, ale nie preto, aby sme radili.

12. Prečo nie „modlitby rodičov“?

My iba nasledujeme to, čo nám Pán vložil na srdce. Vidíme hodnotu (ovocie) oddelených skupín. Ako sme už uviedli, niektoré ženy sa ťažko zdôverujú v prítomnosti mužov. To isté sme počuli aj od mužov. V prítomnosti mužov sa modlia inakšie a pred ženami by mali zábrany. Pre manželské páry sú rôzne iné skupinky. Ďakujeme Bohu za ne! Ale ak by naše skupinky boli pre manželské páry, zostali by mnohé matky, ktoré sú slobodné, oddelené, rozvedené a vdovy, osamelé.

13. Mali by sme modlitbovú skupinku niekde prihlásiť (zaregistrovať)?

Radi by sme o vašej skupinke vedeli! Prosím, dajte nám vedieť, kde a kedy sa stretávate. Vašu adresu si vložíme do adresára a budú vám prichádzať LISTY MM so správami o tom, čo je nové v hnutí MM, a so svedectvami matiek o nádherných zmenách, ktoré Pán vykonal v ich životoch.

14. Modlíme sa iba za deti?

Vždy sa začíname modliť za naše vlastné deti, potom pridávame ďalšie mená, mená manželov a aj tých, o ktorých vieme, že modlitbu potrebujú. Krúžky s menami našich detí máme zopnuté spinkou, aby sme ich vždy pred modlitbami ľahko našli. Ostatné krúžky nechávame v košíku a pri odovzdávaní jedna matka pozdvihne pred krížom celý košík a poprosí krátko za všetkých, ktorých sme zverili do Ježišových rúk. Potom odovzdávame jednotlivo naše deti.