Aktuality

Prikázané sviatky a významné slávnosti
 

Prikázané sviatky a významné slávnosti

v roku 2021

Tak ako v osobnom a rodinnom živote máme počas roka mnohé sviatky a slávnostné príležitosti, ktoré sa pravidelne opakujú, podobne je tomu aj v živote oveľa väčšej rodiny spoločenstva kresťanov – Cirkvi. Aj v tomto roku budeme prežívať mnoho významných dní a sviatkov. Aby sme sa na ne dobre pripravili, môže nám k tomu poslúžiť aj nasledujúci zoznam liturgických sviatkov a cirkevných slávností v roku 2021.

Uvádzame ich v chronologickom postupe a samozrejme aj výročné hodové slávnosti v našej farnosti.

1. január

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prikázaný sviatok

6. január

Zjavenie Pána

Prikázaný sviatok

10. január

Krst Krista Pána

Nedeľa

17. február

Popolcová streda, začiatok pôstu

Deň pokánia

2. apríl

Veľký piatok

Deň pokánia

4. apríl

Veľká noc

Nedeľa

13. máj

Nanebovstúpenie Pána

Prikázaný sviatok

23. máj

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa

30. máj

Najsvätejšej Trojice

Nedeľa

3. jún

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prikázaný sviatok

11. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť

17. jún

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

Štvrtok

29. jún

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Prikázaný sviatok

5. júl

Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozves.

Slávnosť

15. august

Nanebovzatie Panny Márie

Nedeľa/Slávnosť

15. september

Sedembolestnej Panny Márie

Slávnosť

1. november

Všetkých svätých

Prikázaný sviatok

21. november

Krista Kráľa

Nedeľa

8. december

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Prikázaný sviatok

25. december

Narodenie Pána

Prikázaný sviatok

Hodové slávnosti:

11. jún

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Hody - Húšky

2. júl

Návšteva Panny Márie

Hody - cintorín

29. august

Výročie posvätenia kaplnky

Hody - Húšky

26. september

Výročie posvätenia chrámu

Hody - farský kost.

29. september

Sv. Michala, Archanjela

Patróna farnosti

Mimoriadne udalosti:

20 / 27. jún

  Prvé sv. prijímanie detí

Nedeľa

Modlitba za Slovensko

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Dekrét

Dekrét

Udeľuje sa dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa,

vyhláseného pápežom Františkom

v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.

 

Dnes uplynulo 150 rokov od vydania dekrétu Quemadmodum Deus, ktorým blahoslavený Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, pohnutý vážnymi a bolestnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzala Cirkev, sužovaná nepriateľstvom ľudí.

 

Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vole.

 

Všetci veriaci takto budú mať možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s

pomocou sv. Jozefa, hlavy nebeskej Rodiny z Nazareta, získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach, ktoré dnes sužujú svet.

 

Úcta k ochrancovi Vykupiteľa sa v dejinách Cirkvi rozvinula až do tej miery, že po Matke Božej, jeho manželke, je jedným z najviac uctievaných svätých, a sú mu tiež zverene rôzne patronáty.

 

Učiteľský úrad Cirkvi naďalej odhaľuje v tejto pokladnici, ktorou je sv. Jozef, staré i nové poklady, podobne ako hospodár v Matúšovom evanjeliu, ktorý „vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (Mt 13, 52).

 

Na dokonalé dosiahnutie zamýšľaného cieľa veľmi dobre poslúži dar odpustkov, ktorý prostredníctvom tohto dekrétu, vydaného v súlade s vôľou pápeža Františka, veľkodušne udeľuje v Roku sv. Jozefa Apoštolská penitenciária.

 

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apoštolskou penitenciáriou.

 

a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.

 

b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok spravodlivý človek (porov. Mt 1, 19): on, ktorý je strážcom intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše,[1] uchovávateľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť spravodlivosti exemplárne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, ktorý je zákonom milosrdenstva, pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočneniu pravej spravodlivosti.[2] Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.

 

c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec.

 

d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a zákony založene na rovnakom rozdelení práv a povinností.[3] Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o prihovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.

 

e) Útek Svätej rodiny do Egypta nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek

v nebezpečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť.[4] Úplné odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

 

Svätá Terézia z Avily spoznala v sv. Jozefovi ochrancu vo všetkých situáciách života: Zdá sa, že iným svätým Boh udelil schopnosť pomáhať nám v tej alebo onej potrebe, pokým ja som zažívala, že slávny sv. Jozef rozšíril svoj patronát na všetky.[5] Nie tak dávno sv. Ján Pavol II. pripomenul, že postava sv. Jozefa sa pre Cirkev v našej dobe znovu stáva aktuálnou v súvislosti s novým kresťanským tisícročím.[6]

 

Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolnosti udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad K tebe blahoslavený Jozef, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície.

 

V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajne podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

 

Aby sa pastoračne uľahčilo udelenie Božej milosti prostredníctvom moci kľúčov,

penitenciária veľmi prosí všetkých kňazov, ktorí sú vybavení potrebnými fakultami, aby veľkodušne vysluhovali sviatosť pokánia a rozdávali chorým sväté prijímanie.

Tento dekrét platí počas Roku sv. Jozefa bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.

 

V Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 8. decembra 2020.

 

Kardinál Mauro Piacenza

vyšší penitenciár

 

Krzysztof Nykiel

regent

 

L. + S.

Prot. n. 866/20/I[1] PIUS XI.: Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicitŕ delle virtů della Serva di Dio Emilia de Vialar. In: L’Osservatore Romano, roč. LXXV, č. 67, 20. 21. marca 1935, 1.

[2] FRANTIŠEK: Generálna audiencia (3. februára 2016).

[3] PIUS XII.: Discorso in occasione della Solennitŕ di San Giuseppe artigiano (1. mája 1955). In: Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitŕ Pio XII, XVII, 7176.

[4] FRANTIŠEK: Anjel Pána (29. decembra 2013).

[5] TEREZIA z AVILY: Vita, VI, 6 (tal. preklad in Ead., Tutte le opere, a cura di M. Bettetini, Milano 2018, 67).

[6] JAN PAVOL II.: apošt. exhortácia Redemptoris custos o osobe sv. Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a

Cirkvi (15. augusta 1989), 32.