OZNAMY

ŠIESTA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

22. 5. 2022   (Unín)

0730 † Mária Studeničová,

         rodičia VílemovíStudeničoví, a súrodenci

0900 Húšky † Ján a Mária Palkovičoví,

                    a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   23. 5. 2022   (Unín)

 

1830 na poďakovanie za 80 rokov života

         a za ďalšiu Božiu pomoc

utorok   24. 5. 2022   (Unín)

 

1830 † manžel Rudolf Maxian, syn Vlastimil,

         brat Jozef a celá † rodina

streda   25. 5. 2022   (Mor. Sv. Ján)

Sv. Bédu Ctihodného,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gregora VII., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Štefan a Mária Knotkoví,

         František a Eleonóra Máteloví,

         a ostatní † z rodiny

 

štvrtok   26. 5. 2022   (Mor. Sv. Ján)

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

1830 † manžel Milan Diviak

piatok   27. 5. 2022   (Mor. Sv. Ján)

Sv. Augustína z Canterbury,

biskupa - Ľubovoľná spomienka

1830 na poďakovanie Pánu Bohu

         za 50 rokov manželstva

sobota   28. 5. 2022   (Bor. Mikuláš)

 

0730 † rodičia z obidvoch strán

SIEDMA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

29. 5. 2022   (Bor. Mikuláš)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Zoltán a Anna Bossanyoví,

                    a matka Mária Škodová

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 1. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
 2. Deviatnik pred prvým sv. prijímaním sa počas tohto týždňa budeme modlievať na úvod sv. omše hneď po májovej pobožnosti. Prosím všetky prvoprijímajúce deti, aby sa na ňom pravidelne zúčastňovali.
 3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 4. Deviatnik k Duchu Svätému sa začneme modliť v piatok 27. mája na úvod sv. omše pred májovou pobožnosťou.
 5. Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. mája pri sv. omši a po jej skončení v Pastoračnom centre.
 6. Prvá sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 28. mája o 0900 hod. v kostole. Po skončení sv. spovede budeme mať ešte posledný nácvik – generálku na slávnosť prvého sv. prijímania.
 7. Sv. spoveď pre rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných prvoprijímajúcich detí v sobotu od 1130 hod. Samozrejme môžete využiť aj spovedanie pred sv. omšami počas celého týždňa.
 8. Sviatosť manželstva si v sobotu 28. mája 2022 o 1500 hod. vyslúžia Dino D AmicoRenáta Ščasná.
 9. Upratovanie kostola v sobotu 28. mája prosím aby zabezpečili rodičia prvoprijímajúcich detí po sobáši o 1630 hod. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
 10. Prvé sv. prijímanie detí v našej farnosti bude na budúcu nedeľu pri sv. omši o 1030 hod.
 11. Kto pristúpi prvý raz k svätému prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého svätého prijímania. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 12. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbiera na katolícke masmédiá. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!