OZNAMY

ŠTVRTÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. 2. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Ján a Mária Valentoví, Viktor Královič

        a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   2. 2. 2015

OBETOVANIE PÁNA - Sviatok

1800 ctiteľky Panny Márie (č. d. 687)

utorok   3. 2. 2015

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Oskára, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

1800 † starí rodičia Pavol a Mária Puškáčoví,

        Rudolf, Anna a Mária Reifoví,

        a ostatní † z rodiny

streda   4. 2. 2015

 

1800 † rodičia Egloví a Studeničoví, brat Rudolf,

        starí rodičia a ostatní † z rodiny

štvrtok   5. 2. 2015

Sv. Agáty, panny a mučenice

- Spomienka

1000 za referendum (DSS sv. Michala)

1800 † brat Ladislav Maxian (nedožitých 70 rokov),

        rodičia Anton a Jozefína,

        švagrovia Rastislav a Anton

piatok   6. 2. 2015

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov - Spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   7. 2. 2015

 

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

8. 2. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Agneša Studeničová, výročná

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci február. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 hod. sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu ukončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.
  2. V pondelok začneme sv. omšu obradom požehnania sviec – hromničiek. Nezabudnite si priniesť na požehnanie sviece pri svetle ktorých sa potom budete doma modlievať.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. V utorok zakončíme sv. omšu svätoblažejským požehnaním so sviecami.
  5. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1500 hod.
  6. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  7. Upratovanie kostola v sobotu 7. februára prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 351 - 375.
  8. Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.
  9. V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom "Ktosi ťa volá". Cieľom tohto jednodňového stretnutia je ponúknuť mladým čas, priestor a podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a nad otázkou o životnom povolaní. Tohtoročná téma znie "Radostné áno". Súčasťou programu je sv. omša, svedectvá rehoľníkov, kňazov a manželov, adorácia ale aj tvorivé a zábavné workshopy. Prihlásiť sa treba mailom na uvedenú adresu (ktositavola@gmail.com). Pripomíname účastníkom, aby si nezabudli vybaviť hlasovací preukaz, referenda sa môžu zúčastniť priamo v budove školy.