OZNAMY

TRINÁSTA NEDEĽA

 

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 6. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel a otec Pavol Hušek

1030 † Jozef Horváth, výročná

pondelok   27. 6. 2016

Sv. Ladislava

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef a Terézia Kunštekoví,

         Martin a Zuzana Smrtičoví,

         a ostatní † z rodiny

utorok   28. 6. 2016

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 † syn Milan, súrodenci, švagrovia, rodičia,

         svokrovci a ostatní † z rodiny

streda   29. 6. 2016

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 † Peter Emrich, rodičia

         a starí rodičia z obidvoch strán

1830 za celú farnosť

štvrtok   30. 6. 2016

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi

v Ríme - Ľubovoľná spomienka

1000 sv. omša v DSS sv. Michala (na úmysel celebranta)

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

piatok   1. 7. 2016

 

1830 živí a † členovia

         Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   2. 7. 2016

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

- Sviatok

na cintoríne:

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

 

ŠTRNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. 7. 2016

0730 † rodičia Šrámkoví a Húškoví,

         starí rodičia a Helena

0900 na Húškoch: † Pavol Kučera a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
 2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod. Na sv. spoveď pozývam zvlášť deti a školskú mládež, aby s čistým srdcom naplneným Božou milosťou mohli naplno prežívať radosti prázdnin.
 4. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 5. V stredu pri večernej sv. omši budeme po sv. prijímaní recitovať hymnus Teba, Bože, chválime ako poďakovanie Pánu Bohu za všetky úspechy, ktoré sa počas uplynulého školského roka podarilo dosiahnuť naším školákom a študentom.
 6. Upratovanie kostola v sobotu 2. júla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 26 – 50.
 7. Keď bude počas prázdnin pohrebná sv. omša, ďalšia sv. omša už v ten deň nebude a úmysel sa presunie na najbližší voľný termín.
 8. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 488,11 €. Pán Boh zaplať za každý milodar!
 9. Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie). Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.
 10. Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mládežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.
 11. V nedeľu 3. júla 2016 o 1500 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.