OZNAMY

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

21. 5. 2017

0730 † Júlia Emrichová (nedožitých 80 rokov)

0900 na Húškoch: † Michal a Helena Huškoví,

                             a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   22. 5. 2017

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

1830 za Božie požehnanie a Dary Ducha Svätého

        pre všetkých členov Misijného združenia Ducha

        Svätého a za † členov

utorok   23. 5. 2017

 

1830 † Milan Diviak, výročná

streda   24. 5. 2017

 

1830 na poďakovanie za 75 rokov života

štvrtok   25. 5. 2017

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1830 † Terézia Pöstenyiová, výročná

piatok   26. 5. 2017

Sv. Filipa Neriho, kňaza

- Spomienka

1830 † rodičia Štefan a Helena Izakovičoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   27. 5. 2017

Sv. Augustína z Canterbury,

biskupa - Ľubovoľná spomienka

0730 na poďakovanie za 45 rokov manželstva

1330 živí a † členovia

        Dobrovoľného hasičského zboru v Závode

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

28. 5. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Ladislav

                             a rodičia Damborákoví a Štetinoví

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes  o 1600 hod. v kostole.
 3. Nasledujúce tri dni sú prosebnými. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
 4. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
 5. Deviatnik pred prvým sv. prijímaním sa budeme modlievať pred sv. omšami. Prosím všetky prvoprijímajúce deti, aby sa na ňom pravidelne zúčastňovali.
 6. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 7. Svätá spoveď rodičov prvoprijímajúcich detí a ostatných príbuzných bude počas celého týždňa vždy pol hodiny pred sv. omšou a okrem toho v piatok budeme spovedať dvaja od 1630 hod., bude sa spovedať aj počas sv. omše a keď bude treba aj po sv. omši.
 8. Prvá svätá spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 27. mája o 0900 hod. v kostole.
 9. Upratovanie kostola v sobotu 27. mája prosím, aby zabezpečili rodičia prvoprijímajúcich detí.
 10. Manželstvo v sobotu 27. mája 2017 o 1500 hod. vo farskom kostole uzavrú Tomáš Borič Lenka Sulíková.
 11. Prvé sv. prijímanie detí bude na budúcu nedeľu pri sv. omši o 1030 hod.
 12. Kto pristúpi prvý raz k prvému sv. prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého sv. prijímania (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 13. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!