OZNAMY

KVETNÁ NEDEĽA

 KVETNÁ NEDEĽA

ČIŽE NEDEĽA

UTRPENIA PÁNA

29. 3. 2015

Požehnanie ratolestí a procesia

0730 † Jaroslav a Anna Chvátaloví,

        starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

Pondelok veľkého týždňa

30. 3. 2015

1830 † rodičia Štefan (nedožitých 100 rokov)

        a Anna Šišolákoví, a brat Ivan

Utorok veľkého týždňa

31. 3. 2015

1830  na poďakovanie za 75 rokov života,

        a za zdravia a ďalšiu Božiu pomoc

Streda veľkého týždňa

1. 4. 2015

1830 † Jozef Lisický, rodičia a starí rodičia

        z obidvoch strán, a ostatní † z rodiny

Zelený štvrtok

Pánovej večere

2. 4. 2015

0930 Omša svätenia olejov (Bratislava – katedrála)

1830 † rodičia Florián a Mária Stankoví,

        statí rodičia z obidvoch strán, bratia

        a ostatní † z rodiny

Veľký piatok

3. 4. 2015

1400 pobožnosť krížovej cesty

1500 Slávenie obradov utrpenia a smrti Pána

2100 uschovanie Oltárnej sviatosti

Biela sobota

4. 4. 2015

obrady

Veľkonočnej vigílie

0800 vyloženie Oltárnej sviatosti

 

2000 † Hermína Fajtáková,

        rodičia Fajtákoví a Šimkovičoví, a ostatní † z rodiny

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

5. 4. 2015

- Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † manžel Imrich Knotek (10. výročie)

1500 sv. omša v DSS sv. Michala (na úmysel celebranta)

 1. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nech dobrý Boh odmení každý Váš milodar venovaný ako prejav solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami vo svete.
 2. Na stolíku s časopismi si môžete za € 1,- zakúpiť nové číslo nášho farského časopisu „SVITANIE“.
 3. Pobožnosť krížovej cesty si dnes vykonáte o 1500 hod.
 4. Veľkonočná sv. spoveď vo Veľkých Levároch bude dnes od 1630 do 1830 hod. Kto sa ešte nestihol vyspovedať, môže využiť túto možnosť, alebo v Závode od pondelka do stredy pred sv. omšami.
 5. Keďže už máme letný čas, od zajtra už budú večerné sv. omše bývať o 1830 hod.
 6. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 7. Upratovanie kostola vo štvrtok 2. apríla prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 551 - 575.
 8. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Odporúča sa tento pôst predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.
 9. Počas poklony pri Božom hrobe na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude zbierka na „Boží hrob“.
 10. Obrady Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu sú najkrajšie ale aj najdlhšie. Budú trvať vyše dvoch hodín. Pred Veľkonočnou vigíliou si nezabudnite vyzdvihnúť od miništrantov sviečku a zhromaždite sa vonku pri ohni.
 11. Chcem touto cestou poprosiť, či sa nájdu zodpovedný miništranti na asistenciu počas veľkonočného trojdnia a tiež dvanásti chlapi, ktorým by som ako Pán Ježiš na Zelený štvrtok umýval nohy.
 12. Na Veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach veľkonočná ofera. Vopred vyslovujem všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať!
 13. Veľkonočné pokrmy požehnáme v nedeľu na záver rannej sv. omše.
 14. Na Zelený štvrtok (2. apríla) bude v Katedrále sv.  Martina v Bratislave o 930 hod. zvyčajná omša svätenia olejov, pri ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby zložené pri svojej vysviacke. Pozývame Vás na túto slávnosť.