OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA

DRUHÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. 1. 2022   (BA-Jarovce)

0730 za dobrodincov našej farnosti

0900 Húšky † starí rodičia Húškoví a Vávroví

1030 za celú farnosť

pondelok   17. 1. 2022 (BA-Jarovce)

Sv. Antona, opáta - Spomienka

1800 na poďakovanie za mnohé dobrá

         prijaté od Pána Boha v uplynulom roku

utorok   18. 1. 2022   (BA-Jarovce)

 

1800 † rodičia Ferdinand (25. výr. a nedožitých 90 r.)

         a Jozefína Vílemoví

streda   19. 1. 2022   (BA-Petržalka I)

 

1800 † manžel Milan Polák (2. výročie)

štvrtok   20. 1. 2022   (BA-Petržalka I)

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Šebastiána, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Ferdinand a Anna Šišolákoví,

         a rodičia Šišolákoví a Šurinoví

piatok   21. 1. 2022   (BA-Petržalka I)

Sv. Agnesy, panny a mučenice

- Spomienka

1800 za zdravie a Božiu pomoc

        (č. d. 763, 869 a 953)

sobota   22. 1. 2022   (BA-Rusovce)

Sv. Vincenta,

diakona a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Martin a Jozefína Šurinoví a rodičia

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

(NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA)

23. 1. 2022   (BA-Rusovce)

0730 živá rodina Poláková (č. d. 688)

0900 Húšky † rodina Benkovičová, Izakovičová

        a Prévajová, a starí rodičia z obidvoch strán

1030 za celú farnosť

  1. Sv. prijímanie pre tých, čo nemôžu byť na sv. omši podáme vždy v nedeľu po druhej sv. omši cca o 1130 hod.
  2. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  3. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod v kostole.
  4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod v kostole.
  5. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  6. Na Dobrú novinu sa v Závode a na Húškoch  vyzbieralo 419,50 €. Zbierka bude použitá na podporu malých podnikateľov na východe Ugandy. Všetkým  darcom srdečne ďakujeme.
  7. Upratovanie kostola v sobotu 22. januára prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 401 – 425. Pán Boh vám zaplať za túto službu!

 

Opatrenia účinné od 12. januára 2022

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ - individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky;
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d| v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

!!! Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia !!!

- vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022)
- vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf)

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

* definícia kompletne zaočkovanej osoby
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Revízia 11. 1. 2022 (zdroj: UVZSR)