OZNAMY

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 9. 2016

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Michal a Mária Huškoví,

         a ich rodičia

1030 † Milan a Mária Drahošoví, ostatní † z rodiny

         a živá rodina

pondelok   26. 9. 2016

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 na úmysel (č. d. 659)

utorok   27. 9. 2016

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

- Spomienka

1830 † Michal a Helena Prévajoví,

         a starí rodičia Prévajoví a Čemboví

streda   28. 9. 2016

Sv. Václava, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov,

mučeníkov - Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel Jozef Trajlínek,

         sestra Helena a rodičia Trajlínkoví

štvrtok   29. 9. 2016

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV

- Sviatok, v Závode Slávnosť

1830 na poďakovanie za dožitých 70 rokov

         s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

         a ochranu Sedembolestnej Panny Márie

piatok   30. 9. 2016

Sv. Hieronyma, kňaza

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

sobota   1. 10. 2016

Sv. Terézie z Lisieux, panny

a učiteľky Cirkvi - Spomienka

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. 10. 2016

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

0730 † kňazi, ktorý v našej farnosti pôsobili

         a ktorý z našej farnosti pochádzajú

0900 na Húškoch: † Ján Štetina a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 1. októbra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 351 – 375.
  3. Pozývame vás na Púť ružencových bratstiev do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v sobotu 1. 10. 2016. Osobitne pozývame všetkých členov Ružencového bratstva, ale aj všetkých ostatných. Odchod autobusu od Požiarnej zbrojnice bude o 900 hod., autobus platí Ružencové bratstvo. Záujemcovia, zapíšte sa čo najskôr v sakristii.
  4. Hodovú slávnosť – 119. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. Michala archanjela oslávime na budúcu nedeľu 2. októbra 2016. Slávnostným kazateľom pri obidvoch sv. omšiach bude vdp. Milan Puškár, prefekt kňazského seminára v Bratislave.
  5. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Vopred Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  6. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 501,10 €. a Bohu známi darovali spolu 200,00 €. Za každý milodar srdečné Pán Boh zaplať!
  7. Naša farnosť sa zapája do nového projektu Urob Vianoce teraz. Jeho cieľom je pomôcť ľuďom uvidieť vzor rodiny, ktorá je prítomná vo Vianociach, pomôcť zlepšiť vzťahy v rodinách a pomôcť Európe, aby nezabúdala na manželstvo a rodinu a postavila svoje predpisy na manželstve muža a ženy. Ak sa vyzbiera milión podpisov, o našom návrhu sa bude musieť v Európskej komisii hlasovať. Ak nechcete mlčať o pravde a rozhodli ste sa iniciatívu podporiť svojím podpisom, môžete tak urobiť od pondelka v každý pracovný deň po svätej omši v sakristii. Od budúcej nedele sa budú podpisy zbierať po oboch svätých omšiach  pri stolíku pri vstupe do kostola. Petíciu je možné podpísať do konca októbra.