OZNAMY

SIEDMA NEDEĽA

SIEDMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 2. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † brat Anton

1030 † rodičia Ján a Anna Studeničoví,

         starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

pondelok   24. 2. 2020

 

1800 † Mons. Štefan Vrablec, biskup

utorok  25. 2. 2020

 

1800 † Imrich Benkovič

         a starí rodičia Martin a Katarína

POPOLCOVÁ STREDA

26. 2. 2020

1800 † rodičia Osuskí, starí rodičia z obidvoch strán

         a rodina Habudová

štvrtok   27. 2. 2020

 

1800 † Ferdinand a Anna Šišolákoví,

         a rodičia Šišolákoví a Šurinoví

piatok   28. 2. 2020

 

1800 † matka Mária Šrámková, výročná

sobota   29. 2. 2020

 

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

PRVÁ PÔSTNA

NEDEĽA

1. 3. 2020

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Ján a Mária Sokoloví,

                               a ostatní † z rodiny

1030 na poďakovanie za 80 rokov života

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod.
  2. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Je to deň pokánia v celej Cirkvi. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začiatku šesťdesiateho roku života.“
  3. Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v piatok 28. 2. 2020 o 16.00 hod. v pastoračnom centre.
  4. Pobožnosť krížovej cesty si vykonáme v piatok o 1730 hod., teda pol hodiny pred sv. omšou.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 29. februára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 151 – 175.
  6. Stretnutie detského spoločenstva bude v sobotu 29. 2. 2020 o 1400 hod. v pastoračnom centre
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  8. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. 2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.“
  9. Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2019 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK; http://www.zalmy.spevy.sk/zalmy_skripts/ alebo https://khkurk.wixsite.com/katedra.