OZNAMY

SEDEMNÁSTA

NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

27. 7. 2014

0730 † rodičia Jozef a Mária Šišolákoví,

           a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

pondelok 28. 7. 2014

 

1830 † manželia Ignác a Terézia Trajlínkoví,

           rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

utorok 29. 7. 2014

Sv. Marty - Spomienka

na cintoríne:

1500 † Štefan Izakovič, pohrebná

streda 30. 7. 2014

Sv. Petra Chryzológa,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Blahoslavenej Zdenky,

panny a mučenice - Ľubovoľná spomienka

1830 † Jozef Majzún, rodičia z obidvoch strán,

           brat a ostatní † z rodiny

štvrtok 31. 7. 2014

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - Spom.

1830 † Štefan Pavelka, (nedožitých 90 rokov)

piatok 1. 8. 2014

Sv. Alfonza Márie de' Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvi - Spom.

1830 živí a † členovia Bratstva

           Božského Srdca Ježišovho

sobota 2. 8. 2014

Sv. Euzébia Vecellského, biskupa

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Ján a František Hollí,

           Ferdinand a Zuzana (20. výročie) Mikuličoví

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČ. OBDOBÍ

3. 8. 2014

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch

1030 † Peter Diviak, (nedožitých 60 rokov)

  1. V pondelok, utorok a v stredu budem odcestovaný. Zastupovať ma bude p. Gabriel Koch, CR.

  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok o 1730 hod. v kostole.

  3. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku a zároveň k Porciunkule. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod.

  4. Chorých po domoch a vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.

  5. Dňa 2. augusta (v sobotu) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 35) Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

  6. Upratovanie kostola v sobotu 2. augusta prosím, aby zabezpečili farníci, bývajúci na číslach domu 701 – 725.

  7. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla € 412,31. Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!