OZNAMY

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. 11. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † syn Richard Skala

1030 † František a Gertrúda Kráľoví,

         Paula Reifová, Imrich a Adelaida

pondelok   13. 11. 2017

 

1800 † rodičia Vendelín a Mária Majzúnoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

utorok   14. 11. 2017

 

1800 † Jozef Gajda

streda   15. 11. 2017

Sv. Alberta Veľkého,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1800 † krstný rodičia

         Milan a Alžbeta (10. výročie) Janiskoví

         a manžel Dušan

štvrtok   16. 11. 2017

Sv. Margity Škótskej

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gertrúdy, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel a rodičia z obidvoch strán (M. P.)

piatok   17. 11. 2017

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

- Spomienka

1800 za trpiace dušičky v očistci

sobota   18. 11. 2017

Výročie posviacky bazilík

sv. Petra a Pavla, apoštolov

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Jozef Húšek, rodičia z obidvoch strán,

         brat, švagor a ostatní † z rodiny

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 11. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: na poďakovanie

                             za 50 rokov manželstva

1030 † Milan a Mária Drahošoví,

         živá rodina a mier vo svete

  1. Dnes je po všetkých sv. omšiach tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 18. novembra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 726 – 750.
  4. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  5. Nasledujúci týždeň (12. - 19. novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v piatok 17. novembra od 1800 v bratislavskej Hant Aréne). Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžete vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka. Viac informácií je na plagáte na výveske.