OZNAMY

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

- Slávnosť

22. 11. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

        † Michal a Anna Vrablecoví, a rodičia Vrablecoví

1030 na poďakovanie za 80 rokov života

pondelok   23. 11. 2015

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Kolumbána, opáta

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodina Prachárová

utorok   24. 11. 2015

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,

a spoločníkov, mučeníkov

- Spomienka

1800 † manželka Terézia

        a rodičia Jozef a Katarína Prévajoví

streda   25. 11. 2015

Sv. Kataríny Alexandrijskej,

panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel Jozef Vrbatovič

        a rodičia Vrbatovičoví

štvrtok   26. 11. 2015

 

1800 za Božiu pomoc pre kňazov

piatok   27. 11. 2015

 

1800 † brat Imrich (nedožitých 80 rokov, č. d. 235)

sobota   28. 11. 2015

Skončilo sa cezročné obdobie.

0730 † Jozef a Margita (výročná) Izakovičoví,

        a rodičia z obidvoch strán

PRVÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

29. 11. 2015

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch:

        † Ondrej Kopiar, Ondrej Hušek a ich rodičia

1030 † rodičia Peter a Marta Michalovičoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

  1. Sv. omše dnes zakončíme obnovou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa pri nej zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion Indulgentiarum, conc 2).
  2. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred úprimné Pán Boh zaplať!
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. Upratovanie kostola v sobotu 28. novembra, prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 351 - 375.
  5. Prvé pobirmovkové stretnutie tých, čo prijali sviatosť birmovania bude v sobotu 28. 11. 2015 o 1700 hod. v Pastoračnom centre. Všetci ste srdečne pozvaní.
  6. Pri sv. omšiach na budúcu nedeľu požehnáme adventné vence. Nezabudnite si priniesť aj svoje rodinné, pri ktorých sa budete potom počas adventu doma modlievať. Môžete si ich položiť tu vpredu pred oltár.
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  8. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude v nedeľu 6. 12. 2015 o 1630 hod. v kostole.